Styrelsen för Borlången 5 kallar till ordinarie årsstämma för 2015.

Tid: måndagen den 11 maj kl. 19.00.
Plats: Årsta Folkets hus lokal Vättern.

Tillsammans med denna kallelse finns 2 bilagor. se länk nedan.
1. Förslag till nya stadgar för Borlången 5.
Det som bifogas är en sammanställning av ändringarna.
Förslaget till de nya stadgarna och de gamla stadgarna finns tillgängliga i sin helhet på föreningens hemsida www.borlangen.se eller kan efterfrågas hos styrelsen. se länkar nedan.

2. Proposition från styrelsen angående arvode till valberedningen.

Föreningens årsredovisning och revisionsberättelsen kommer att distribueras separat direkt från vår ekonomiska förvaltare Deloitte så fort det är klart.

Tag med dagordning, förslag till stadgeändring, proposition, årsredovisning och revisionsberättelse till stämman.

Dagordning:
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsen årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av föreningsordförande
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Nya Stadgar
19. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
20. Avslutande

Väl mött, önskar styrelsen Borlången 5.

styrelsen@b0rlangen punkt se

Det här inlägget postades i Föreningsinformation. Bokmärk permalänken.