Kallelse till ordinarie föreningsstämma för BRF Borlången 5

Tid: Torsdagen den 30:e  maj 2013 kl. 19:00.

Plats: Årsta Folkets Hus, Lokal Ågesta.

Dagordning

  • 1. Öppnande
  • 2. Godkännande av dagordningen
  • 3. Val av stämmoordförande
  • 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  • 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  • 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  • 7. Fastställande av röstlängd
  • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  • 9. Föredragning av revisorns berättelse
  • 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  • 11. Beslut om resultatdisposition
  • 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  • 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  • 14. Val av föreningsordförande
  • 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  • 16. Val av revisorer och revisorssuppleant
  • 17. Val av valberedning
  • 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
  • 19. Avslutande

 Välkomna önskar styrelsen.

Det här inlägget postades i Föreningsinformation, Nyheter. Bokmärk permalänken.